اصلاح لیزری عیوب انکساری به روش اختصاصی Customized Ablation

توصیه های بعد از عمل جراحی (لازک, پی آر کی و فمتولیزیک)
سپتامبر 25, 2016
روشهای نوین درمان پیر چشمی
سپتامبر 25, 2016

مزایای بالقوه اصلاح دید به روش اختصاصی :

روش اختصاصـی جراحـی لیـزری دیـد کـه همچنیـن بـه نامهـای لیـزر بـر اســاس هدایــت جبهــه ی امــواج و یــا wave frontنامیــده مــی شــود ، از اندازهگیــری ســه بعــدی بــرای شــکل دادن بــه قرنیــه بــرای ایجــاد تصویــر مناسـب اسـتفاده مـی کنـد . در ایـن روش میتوانـد دیـدی حاصـل شـود کـه بـا روش هـای معمولـی لیزیـک، لازک، پـی آر کـی ، لنـز تماسـی یـا عینـک غیـر ممکـن اسـت
ایــن روش لیــزری بــه تائیــد انجمــن غــذا و داروی آمریــکا ( FDA)رســیده اسـت . اگـر شـما مشـکلات شـایع بینایـی ماننـد نزدیـک بینـی ، دوربینـی و آستیگماتیسـم داشـته باشـید بسـته به  نـوع لیـزر اختصاصـی و عوامـل دیگری چـون ضخامـت قرنیـه مـی توانیـد بـرای ایـن عمـل کاندیـد شـوید
در روش لیــزر اختصاصــی توانایــی چشــم شــما در همگرایــی پرتوهــای نــور انــدازه گیــری مــی شــود و یــک نقشــه ســه بعــدی ایجــاد مــی شــود کــه نامنظمیهـای چشـم شـما را در مسـیر تشـکیل تصویـر بیـان مـی کنـد . ایـن اطلاعـات در زمـان عمـل بـه طـرح لیـزری اختصاصـی تبدیـل شـده و مـی توانـد سـطح قرنیـه شـما را براسـاس نامنظمـی هـا اصـلاح نمایـد . در عینـک ، لنـز تماسـی و لیـزر معمولـی فقـط عیـب معمـول چشـم ماننـد نزدیــک بینــی ، دوربینــی و آستیگماتیســم اصــلاح مــی گــردد و ســایر نامنظمیهــای سیســتم اپتیکــی چشــم اصــلاح نمیشــود

منافع بالقوه عمل اصلاحی لیزری با روش اختصاصی :

فـن آوری جبهـه ی امـواج یـک کشـف جدیـد اسـت و بالقـوه مـی توانـد هـم تـوان دیـد بـرای دیـدن را بهبـود بخشـد و هـم کیفیـت بینایـی و کانتراسـت را بهتـر کنـد . ایـن امـر بدیـن معنـی اسـت کـه خطـر عـوارض بعـد از عمـل جراحـی لیـزری چشـم ماننـد هالـه بینـی ، پخـش نـور و اشـکال دیـد در شـب را کاهـش مـی دهـد

چرا ما به عمل جراحی عیوب انکساری به روش اختصاصی ( جبهه ی امواج ) نیاز داریم ؟

اندازه گیری خطای جبهه ی امواج اطلاعات زیر را فراهم میکند

 1. دسـتیابی بـه خـواص اپتیکـی چشـم شـامل اسفروسـیلندر ( شـماره چشـم و آستیگماتیسم )
 2. ارزیابی خواص اپتیکی چشم
 3. مهیا ساختن اطلاعات ضروری برای اصلاح کامل اختلالات بینایی

جراحی به روش سنتی لیزری عیوب انکساری :

 • ممکن است کانتراست بینایی را کاهش دهد
 • اعوجاجات درجه بالا را افزایش می دهد
 • میزان اعوجاجات ایجاد شـده در اصلاح عیوب انکسـارب بالاتر، افزایش میبابد

اعوجاج های رده بالا می تواند باعث :

 • اختلال دید شب مانند هاله بینی ، پخش نور
 • کاهش کانتراست بینایی گردد

مزایای جراحی رفراکتیـو لیزری تحت هدایـت جبهه ی امواج :

 • کانتراست دید را بهتر می کند
 • اعوجاج رده بالای کمتری ایجاد میکند
 • از روش معمـول در کاهـش دادن کل اعوجاجـات درجـه بـالا و درجـه سـه موثرتـر اسـت

ارزیابی های قبل از عمل شامل :

 • انـدازه گیـری دیـد بـدون اصـلاح  ( UCVA) و دیـد بـا اصـلاح کامـل ( BSCVA )
 • مشــخص نمــودن شــماره چشــم در حــالات ، manifestســابجکتیو و ســیلکوپلژیک
 • معاینه با دستگاه اسلیت لامپ
 • اندازه گیری فشار چشم
 • افتالموسکوپی غیر مستقیم
 • توپوگرافی قرنیه
 • اندازه گیری ضخامت قرنیه با اولترا سوند  (پکی متری)
 • ارب اسکن یا پنتاکم
 • ابیرومتری ( ارزیابی میزان اعوجاجات چشم در نور کم با ZYOPTI)
 • اندازه گیری اندازه مردمک

لیـزر بـا هدایـت جبهـه ی امـواج، سـطح چشـم شـما را بـه طـور اختصاصـی اصـلاح مـی کنـد؛ کـه ایـن امربراسـاس خطاهایـی کـه در عبـور نـور از چشـم شـما ارزیابـی شـده، هدایـت مـی گـردد . ( معاینـات قبـل از عمـل )

مزیت اصلاح اختصاصی در کیفیت بینایی است :

 • احتمال بیشتر بهبودی دید کامل
 • کاهش احتمال از دست دادن بهترین دید اصلاحی
 • کاهش احتمال از دست دادن کانتراست و کیفیت دید
 • کاهش احتمال اشکال دید در شب و پخش نور

بطـور بالقـوه مـی تـوان انتظـار داشـت کـه لیـزر اختصاصـی بتوانـد افـرادی را کـه بـا روشـهای سـنتی لیزیـک ، پـی آر کـی ، آر کـی و غیـره عمـل شـده اند و کاهـش بهتریـن دیـد اصلاحـی را دارنـد بهبـود بخشـد
قبـل از بـه وجـود آمـدن انـدازه گیـری جبهـه ی امـواج مـا هیـچ وسـیله ای بـرای انـدازه گیـری و درمـان اعوجاجـات رده بـالا نداشـتیم . حـال بـا ایـن فـن آوری مـا میتوانیـم ایـن اختـلال را انـدازه گیـری کنیـم و آنچـه در چشـم بیمـاران اتفـاق مـی افتـد را نشـان دهیـم بعـد ایـن اطلاعـات را بـه دسـتگاه لیـزر منتقـل مـی کنیـم و در نهایـت اعوجاجـات رده بـالا کـه باعـث کاهـش کانتراســت بینایــی مــی شــود را اصــلاح مــی نمائیــم . فــن آوری جبهــه ی امــواج  ( wave front)جــراح را قــادر مــی ســازد کــه کیفیــت بینایــی را بهتـر از قبـل بهبـود بخشـد . همـه ی جراحـان بـا لیـزر تحـت هدایـت جبهـه ی امـواج کـه قـادر بـه درمـان اعوجاجـات رده بالاسـت، موافـق نیسـتند. در حقیقـت ایـن جراحـان ابـراز مـی دارنـد کـه هـم لیـزر اختصاصی و هم سـنتی باعـث افزایـش ایـن اعوجاجـات مـی شـوند چـون در سـطح طبیعـی چشـم ایجـاد تغییـرات مصنوعـی مـی کننـد . بهرحـال لیـزر اختصاصـی بـا هدایـت جبهـه ی امـواج ممکن اسـت کمتـر از روش سـنتی ایجـاد اعوجاجات کنـد . از سـال 2005بـه بعـد تمایـل جراحـان بـه اسـتفاده از لیـزر تحـت هدایـت جبهه ی امـواج افزایـش یافتـه اسـت