عضو انجمن بین المللی جراحان ریفراکتیو در سال 2017

عینک آفتابی
سپتامبر 25, 2016
مقاله برگزیده شده ی دکتر هاشمیان
نوامبر 7, 2016

انتخاب دكتر سيد جواد هاشميان به عنوان عضو شوراي راهبردي انجمن بين المللي جراحان ريفراكتيو

انتخاب دكتر سيد جواد هاشميان براى هفتمين سال به عنوان عضو كميته راهبردى انجمن بين المللى جراحى عيوب انكسارى وابسته به انجمن چشم پزشكى امريكا در سال 2017 و نماينده ان انجمن در ايران
با تبريك به ايشان برايشان آرزوي موفقيت داريم.

 

مركز تحقيقات چشم