توصیه های بعد از عمل جراحی (لازک, پی آر کی و فمتولیزیک)

توصیه های قبل از اعمال جراحی (لیزر اگزایمر)
سپتامبر 25, 2016
اصلاح لیزری عیوب انکساری به روش اختصاصی Customized Ablation
سپتامبر 25, 2016

ضمـن آرزوي موفقيـت آميـز بـودن جراحـي رفراكتيـو چشـم و تبریـک آغـاز دورانـي نویـن در زندگـي لطفـا توجـه فرمایيـد كـه ظـرف چنـد روز آینـده مشـكلات نسـبي خواهيـد داشـت كـه بـا بـه كارگيـري دسـتورات و نـكات زیـر مـي تـوان ضمن افزایـش موفقيـت جراحـي ایـن دوران را بـا سـهولت بيشـتري سـپري كنيـد

 • از وارد كـردن هـر گونـه فشـار فيزیكـي ماننـد ماليـدن چشـم ، پـاك كـردن چشـم بـا دسـتمال، پلـك زدن شـديد و يـا بسـتن چشـم بـا فشـار جداخـودداري فرماييـد
 • از شستشـو یـا رسـيدن آب بـه چشـمانتان تـا زمـان برداشـتن لنـز پانسـمان توسـط پزشـك معالـج (معمـولا چنـد روز بعـد از عمل) خـودداري نماييـد. در ايـن مـدت صـورت را بـا دسـتمال مرطـوب پـاك كنيد. حمـام از گـردن بـه پاييـن باشـد و وضـو بـه صـورت جبيـره بـدون رسـانيدن آب بـه چشـم هـا گرفته شـود
 • بعـد از عمـل طبـق دسـتور پزشـك قطـره هـا و قـرص مسـكن را اسـتفاده نماييـد. در صـورت همزمانـي ريختـن قطـره هـا ، بيـن دو قطره5 دقيقـه فاصلـه بگذاريـد. قطره هـا در زمان بيداري اسـتفاده گـردد و در هنگام خـواب نيـازي بـه ريختـن قطـره نيسـت و بـراي ايـن منظـور بيدار نشـويد. صبـح بعـد از بيـدار شـدن مجـددا زمـان ريختـن قطـره هـا تنظيـم گـردد.
 • از كشــيدن ســيگار حداقــل بــه مــدت 2هفتــه خــودداري شــود و در محيطــي كــه دود ســيگار، قليــان و … وجــود دارد، نباشــيد
 • ممكـن اسـت بلافاصلـه بعـد از عمـل ديـد شـما خـوب يـا تـار باشـد. هيچ كـدام از ايـن دو حالـت اهميـت نـدارد. در طـي دوره ترميـم سـطح قرنيـه، روزهـاي دوم تـا پنجـم ديـد افـراد تـار شـده و بعـد از هفتـه دوم بـه تدريـج شـفاف مـي شـود
 • سـوزش، اشـک ریـزش و احسـاس جسـم خارجـي در چشـم ظــرف چنــد روز اول بعــد از عمــل وجــود دارد. در صــورت عــدم تحمــل درد از قـرص مسـكن يـا قطـره طبـق دسـتور پزشـك اسـتفاده نماييـد. بعضـي از افـراد درد خيلـي شـديدي را تجربـه مـي كننـد، در صـورت تاييـد پزشـكتان مبنـي بـر نبـود مشـكل خـاص، نگـران نباشـيد؛ با گذشـت زمان درد كاهـش مـي يابـد. بـه نـدرت برخـي از افـراد بعـد از عمـل بـدون درد و اشـك ريـزش هسـتند كـه ايـن حالـت هـم مشـكلي نيسـت
 • بهتـر اسـت از حمـام سـونا اسـتفاده نشـود و از شـنا كـردن طـي يـك مـاه اول خـودداري شـود در صـورت شـنا كـردن بعـد از زمـان تاييـد شـده تـا 2مـاه از عينـك شـنا اسـتفاده شـود
 • از مالـش چشـم حداقـل یـک ماه اجتنـاب گـردد و طـي دو هفتـه اول شـب هـا بـا شـيلد (محافـظ چشـم) بخوابيد
 • ممكـن اسـت طـي چنـد روز اول پـس از عمـل در زمـان نـگاه كـردن بـه تلويزيـون و يـا مطالعـه، احسـاس فشـار در چشـمانتان پيـدا شـود. ممكـن اسـت تـا حـدود سـه مـاه پـس از عمـل كارهايي كـه با خيـره شـدن تـوام اسـت (ماننـد رانندگي طولانـي مـدت، كار طولانـي مدت بـا مانيتـور و كامپيوتـر، تماشـاي طولانــي مــدت تلويزيــون و مطالعــه طولانــي مــدت) بــا تيــر كشــيدن و درد ناگهانــي چشــم هــا تــوام باشــد. پــس از جراحــي بــا ليــزر اگزايمــر، چشـم و قرنيـه دچـار خشـكي گــذرا مــي شــوند. مصــرف مرتــب قطــره هــاي اشــك مصنوعــي و حتــي پلــك زدن ايـن عـوارض و علائـم را كاهـش مـي دهـد. بـا گذشـت زمـان و بهبـود وضعيـت اشـك چشـم ايـن درد و علائـم مرتبـط بهبـود خواهـد يافـت
 • انجــام ايــن عمــل فقــط روي ســطح قرنيــه شماســت و تاثيــري روي قسـمتهاي ديگـر چشـم نـدارد، لـذا خـم و راسـت شـدن بعـد از عمـل مانعــي نــدارد
 • در صـورت خـارج شـدن لنـز پانسـمان از چشـمانتان نگران نشـويد. چشـم خـود را در اكثـر اوقـات بسـته نگـه داشـته و بـا پزشـك معالـج خـود و يـا كلينيـك تمـاس بگيريد و شـخصا از دسـتكاري و گذاشـتن مجـدد آن لنـز روي چشـمانتان خـودداري نماييد
 • بعـد از عمـل بـه مـدت دو هفتـه از مـواد آرایشـي در بيـرون چشـم (دور چشـم) و بـه مـدت یکمــاه داخــل چشــم اسـتفاده نكـرده و از حضـور در اماكـن پـر گـرد و غبـار يـا آلـوده خـودداري نماييـد
 • پـس از عمـل نـور باعـث آزار چشـم شـما مي شـود، بـراي بهبود ايـن وضعيـت از عينـك آفتابـي مناسـب اسـتفاده كنيـد. پـس از چنـد روز حساسـيت بـه نـور كاهـش مـي يابـد، امـا تـا سـه مـاه بهتـر اسـت در روزهـاي آفتابـي از عينـك آفتابـي مهـار UVاسـتفاده كنيـد .
 • افـرادي كـه پـس از عمـل نيـاز بـه اسـتفاده از عينـک دارنـد، ماننـد افـراد بـا شـماره چشـم خيلـي بـالا و يـا افـراد بـالاي 40سـال، مـي توانند حـدود يـك مـاه بعـد از عمـل و پـس از پايـدار شـدن شـرايط چشـم، براي تعييـن نمـره عينـك مراجعـه نمايند
 • تـا دو مـاه بعـد از عمـل از انجـام ورزش هـاي سـنگين از قبيـل وزنـه بـرداري، كشـتي، رزمـي، بوكـس يـا سـر زدن بـه تـوپ خـودداري نماييـد
 • مصـرف لنـز زیبایـي تـا 3مـاه پـس از جراحـي ممنوع مـي باشـد و پس از آن بايـد طبـق نظـر پزشـك تجويز شـود
 • از مصـرف قـرص راكوتـان (كـه جهـت درمـان جـوش هـاي پوسـتي تجويـز مـي گـردد) تـا 3مـاه بعـد از عمـل خـودداري فرماييـد.