عینک آفتابی
سپتامبر 25, 2016
توصیه های بعد از عمل جراحی (لازک, پی آر کی و فمتولیزیک)
سپتامبر 25, 2016

مراجعين محترم :
حـال كـه بـه يـاري پـروردگار تصميـم بـه انجـام عمـل جراحـي ليــزري گرفتــه ايــد لازم اســت جهــت حصــول نتيجــه مطلــوب مــوارد زيــر را قبــل از عمــل ليزيــك و لازم رعايــت بفرماييــد

 • حداقـل از 72سـاعت قبـل از عمـل روزانـه2بـار صبـح و شـب چشـمها، لبـه پلكها و مـژه هـا را بـا آب ولـرم و شـامپو بچـه شستشـو دهيـد
 • حتما صبح روز عمل استحمام نماييد
 • بانـوان محتـرم روز قبـل از عمـل بـه هيـچ عنـوان از هيچگونـه مواد آرايشـي چشـم و صـورت اسـتفاده ننماييد
 • در صورتـي كـه قبـل از عمـل از عدسـيهاي تماسـي (Contact Lens )اسـتفاده مـي نماييـد در مـوارد لنـز هـاي سـخت ( Hard Contact Lens)بمدت 4هفته و لنزهــاي نــرم (Soft Contact Lens )بمــدت 2هفتــه قبــل عمــل از لنزهــا اســتفاده نفرماييد
 • شب قبل ازعمل استراحتكافي و كامل داشته باشيد
 • بــه هيــچ عنــوان روز عمــل از عطــر و ادكلــن بــه صــورت و لبــاس هــا اســتفاده نفرماييـد
 • اگــر پزشــك جــراح شــما اســتفاده از قــرص يــا قطــرهاي را قبــل از عمــل توصيهكردهانــد حتمــا آنهــا را مصــرف نماييــد
 • جهـت راحتـي پـس از عمـل حتـي المقـدور روز عمـل كفـش راحـت و بـدون بنـد بپوشيد
 • اعمـال جراحـي ليـزك و لازك نيـازي بـه ناشـتا بـودن ندارد.خواهشـمند اسـت قبل از مراجعـه حتمـا غـذاي سـبك ميـل نماييد
 • پـس از عمـل ليزيـك و لازك قـادر بـه رانندگـي نخواهيـد بـود. درصورتيكـه بـا وسـيله نقليـه شـخصي مراجعـه ميكنيـد حتمـا يـك نفـر همـراه داشـته باشـيد.(به هيـچ عنـوان از موتـور سـيكلت اسـتفاده نفرماييـد.
 • در صورتـي كـه بعـد از عمـل قصـد مسـافرت داريـد حتمـا قبـل از عمـل بـا جـراح خــود هماهنــگ فرماييد
 • ويزيـت هـاي بعـد از عمـل ليزيـك و لازك از اهميـت ويـژه اي برخـوردار اسـت. خواهشـمند اسـت دسـتورات جـراح خـود را در ايـن خصـوص جـدي بگيريـد