لنزهای تماسی
سپتامبر 25, 2016
photo_2017-12-19_09-53-31
عضو انجمن بین المللی جراحان ریفراکتیو در سال 2017
نوامبر 7, 2016

عينكهـاي آفتابي،عينكهايي باعدسـي سـاده ومحافظ چشـمان درمقابل اشـعه هـاي مضـرنورخورشـيدهسـتند.اين نـوععينك هادرطيـف وسـيعي ازمدلهاي مختلـف،نامهـاوماركهـاي متفاوت وموادمتشـكله گوناگون موجودميباشـند

عدسیها(لنزها)

مهمتريـن قسـمت درعينكهـاي آفتابـي بـراي ديـدبهتروراحتـي بيشـتركيفيت اپتيكـي عدسـي مـيباشد.عدسـي هابـارنگهـاي متفـاوت كـه جهـت مـوارد خـاص كاربـرد دارنـد در دسـترس مـيباشـند

عدســیهاي پلــي كربنــات : بــه دليــل اينكـه بسـيار سـخت،مقـاوم و نشـكن هسـتند بســيار مرســوم مــيباشــند و اكثر ورزشــكاران خواســتارايــن نــوع عدســي مــيباشــند.
عدسـیهاي پلاريـزه : پخـش نـور سـطوح صــاف ماننــدآب يــا بــرف راكاهــش مــي دهنــد،ازايــن رو در ورزشــ هاي محيــط بــاز و رانندگــي مناســب هســتند
عدســیهاي شیشــه اي: كيفيـت بينايـي خوبـي وخـش پذيـري كمتـري دارنـد و لـي از نظـر وزن سـنگينتر ميباشـند

چشم و امواج ماوراء بنفش (UV)

عينكهـای آفتابـی چشـم شـمارادرمقابـل امـواج مضر مـاوراءبنفـش(UV)كه توسـط خورشـيد توليـد میشـود محافظـت ميكنند

خطرات امواج ماوراء بنفش :

امـواج مـاوراءبنفـش،امـواج غيـرقابـل ديدنی هسـتندكـه از خورشـيد متصاعد مـیشـوند.سـه نـوع ايـن اشـعه شـامل Aو Bو Cمیباشـد.
امواج (UVC)C برای ما بی اهمیت هستند، چون توسط قسمتهای بالایی جو جذب می شوند و به زمین نمیرسند. امواج ماوراءبنفش (UVB)B همانی هستند که پوسـت را می سوزانند و به چشم آسیب می رسانند.ترکیب با باد سرند وبرف ، ای امواج (UVB)می تواند سبب کوری برفی (فتوکراتیت) شود که گذراست (12 تا 48 ساعت).

آنچــه كــه زمــان خريــدن عینــک آفتابــی بايــد در نظــر داشــته باشــید :

عينـکهـای آفتابـی اسـتاندارد برچسـبهايـی دارنـدكـه ميـزان جذب اشـعه UVAو UVBرانشــان مــیدهنــدامــادرنظــر داشــته باشــيد كــه نصــب ايـن برچسـب اختيـاری اسـت واجبـاری نمیباشـد.بـه طـوراسـتاندارد حداقـل جـذب اشـعه70 ، UVBدرصـدو60 ، UVAدرصـدمـیباشـد.
بــرای محافظــت بهتــرازچشــمانتان عينكــی راانتخــاب كنيــدكــه حداقــل 98درصــدهــر دواشــعه راجــذب كنــد. UVCتوســط جــو،جــذب شــده و بـه زميـن نمـیرسـد.برخـی محصـولات گـرانقيمـت ماننـدلنزهـای پلـی كربنات،شيشـه يـا پلاسـتيک CR-39ميتواننـد100درصـدعبوراشـعه مـاوراء بنفـش را مسـدود كننـد.
بـرای محافظـت بهتـرمـیتوانيـدازآفتـابگيـر(مانند لبـه ی كلاه)اسـتفاده كنيـدكـه ماننـد سـايه بـان چشـم شـما را مـیپوشـاند

پنج ترجیح در عینکهای آفتابی ورزشی وكار :

  • قابلیـت تغییـر لنـز ٬تـابتـوان از لنزهـای تيـره بـرای مواقـع آفتابـی، لنزهـای روشـن بـرای مواقـع تاريـکتـر يـا در جنـگل،يـا بـرای حفاظـت ازاجسـام معلـق درهـوا و يـا لنزهـای نارنجـی وزردبـرای موقعيـتهـای با نـوركـم اسـتفاده كـرد
  • وزن سـبک و جنـس مقـاوم فريـمماننـد پلـی آميـد كـه عينـک شـكل خـود را حتـی تحـت فشـار حفـظ مـیكنـد
  • مدل آنكه يک مزيت است
  • لنزهای پلاريزه،برای بهتر كردن كيفيت ديد طراحی شده اند
  • پشـت گـوش و روی بینـی نبايـد سـر بخـورد كـه اغلـب از مـواد كائوچـو يا لاسـتيكی سـاخته شـده كـه قابليـت خـود را در اوج مسـابقات نيز حفــظ كند

آيا اين درست است ؟

سـوالی كـه اغلـب مـیپرسـند كـه اسـتفاده از عينـک آفتابـی باعـث بازشـدن مردمـک مـی شـود و ايـن مـی توانـد بـرای چشـم مضـر باشـد. پاسـخ ايـن اسـت كـه بـا عينـک آفتابـی، مردمكهـا تنهـا كمـی بيشـتر بـاز مـی شـوند و حفاظـت حاصـل ازآن خيلـی بيشـتراز زمانـی اسـت كـه فرد درسـايه باشـد.بر اسـاس مطالعـات انجمـن عينـک آفتابـی آمريـكا(SAA )عينـک آفتابـی اشـعه مـاوراءبنفـش را بيشـتر از زمانـی كـه شـمادرسـايه بايسـتيدكاهش مـیدهد. چـون سـايه تمـام طيف نـوری چـه قابل ديـدن و چـه مـاوراءبنفـش را كاهش مـی دهـد امـا عينـک آفتابـی تنهـا امـواج بـا فركانـس پائيـن (امـواج مـاوراء بنفـش)راكاهـش مـیدهـد.بنابرايـن عينـک آفتابـی محافظـت بيشـتری در مقايسـه بـا سـايه بـه تنهايـی دارد
سـوال ديگراين اسـت كه آيا در زمسـتان نيز اسـتفاده ازعينک آفتابی لازم است؟ درحالـیكـه بـه نظـرمـیرسـد در زمسـتان اشـعه خورشـيد كمتـراسـت،امـا همـان مقـدار نيـز ممكـن اسـت به چشـم آسـيب برسـاند،ماننـدكـوری برفی كـه در بـال ابـه آن اشـاره شـد.بـرف تـازه تـا هشـتاد درصداشـعه مـاوراءبنفش را منعكــس مــی كنــد در حالــی كــه بــر اســاس گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــي ســطح زميــن و آب كمتــر از ده درصــد اشــعه UVرا منعكــس مــی كننـد(بـرای ماسـه ی سـاحلی و كـف دريـاايـن عـدد 15و 25درصـداسـت)

اگــر شــما لنــز تماســی اســتفاده مــی كنيــد كــه اشــعه مــاوراء بنفــش را جـذب مـی كنـد ، چـه بايـد بكنيـد ؟ ايـن لنزهـا ميـزان اشـعه ماوراءبنفـش كــه بــه قرنيــه و ســاختمان داخلــی چشــم مــی رســد را كاهــش مــی دهـد امـا شـما هنـوز نيـاز بـه اسـتفاده از عينـک آفتابـی بـر روی آن داريـد چــون اشــعه UVممكــن اســت بــه قســمت هايــی از چشــم كــه بــا لنــز پوشـيده نمـی شـود آسـيب برسـاند بـه عـلاوه چشـم شـما بسـيار راحـت تـر خواهــد بــود چــون عينــک آفتابــی پخــش نــور را نيــز كاهــش مــی دهــد

خريد عینک آفتابی :

هـرگاه بـرای خريـد عينـک آفتابـی مـی رويـد بـه خاطـر داشـته باشـيد كـه فريـم بايـد راحـت روی صـورت شـما قـرار گيـرد و انـدازه باشـد .
فريمهـای فلـزی مـیتواننـد كمـی خـم شـوندوپيچهـای لـولا را مـیتـوان سـفت تـر كـرد. فريمهـای پلاسـتيكی را مـی تـوان گـرم كـرد و بـرای قـرار گرفتـن مناسـب بـه آن شـكل داد. رنـگ وشـكل فريـم بسـتگی بـه سـليقه و انتخـاب شـمادارد.بهرحـال بيشـتر طرفـداران عينـک آفتابـی مـیگوينـدكـه آنهـابيشـتر مـدل،رنـگ واجـزاءخشـنتـر را دوسـت دارنـدچـون آنراگاهی اوقـات وتنهـابيـرون از خانـه اسـتفاده مـیكننـد،درمقابل عينـک معمولی كه هميشـه بـه چشـم دارنـد و در فضـای داخـل خانـه هـم اسـتفاده میكننـد.آنها عينـک طبـی را پوشـش طبيعـی چشـم وعينـک آفتابـی را پوشـش خـاص در نظــر مــی گيرند