آب سیاه (گلوکوم)
سپتامبر 25, 2016
عینک آفتابی
سپتامبر 25, 2016

لنزهـای تماسـی ماننـد عینـک وعمـل لیزیـک، قادرنـد دیـد دور ، نزدیـک و آستیکماتیسـم شـما را اصـاح نماینـد. لنزهـای تماسـی میـدان دید وسـیع تر و بـدون محدودیـت کـه بـرای ورزش بیشـتر مورد نیـاز اسـت را فراهم مـی کنند. اگـر شـما مایـل بـه اسـتفاده از لنـز تماسـی هسـتید ابتـدا لازم اسـت به چشـم پزشـک مراجعـه کنیـد. لنـز روی چشـم شـما قـرار داده مـی شـود وبـر اسـاس موقعیـت آن، سـاختمان آن و وضعیـت اشـک، بهترین نـوع آن تعیین مـی گردد. انـواع متفاوتـی از لنزهـای تماسـی وجـود دارنـد کـه آنهـا را بـر اسـاس مـوارد ذیـل مـی تـوان تقسـیم بنـدی کـرد

  • جنسی که از آن ساخته شده اند
  • مدتی که شمامیتوانید لنز را بدون برداشتن در چشم نگه دارید
  • زمان تعویض
  • نوع طراحی لنز

مواد سازنده لنزهای تماسی :

بر این اساس سه نوع لنز تماسی داریم
لنزهـای سـخت: کـه از جنـس PMMAسـاخته شـده انـد و اسـتفاده از آنها محدود اسـت
لنزهـای نـرم: کـه بیشـتر از پاسـتیک دارای آب و شـبیه ژل سـاخته شـده انـد. اینهـا از عنبیـه (قسـمت رنگـی چشـم) بزرگتر هسـتند
لنزهـای :G کـه بـه آنهـا RGPیـا نفـوذ پذیـر در مقابـل اکسـیژن هـم مـی گوینـد از جنـس پاسـتیک بـدون آب سـاخته شـده انـد و بـه ویـژه بـرای آستیکماتیسـم بـالا مفیـد هسـتند. ایـن لنزها معمـولا 8تـا 9/5میلـی متر قطر دارنـد کـه کوچکتـر از عنبیـه چشـم مي باشـند.

مدت زمان استفاده از لنز :

لنزها از نظر زمان استفاده به دو دسته تقسیم می شوند :
روزانه : که حتما باید شب برداشته شود.
Extended wear : کـه شـب میتوانـد اسـتفاده شـود، معمـولا بـرای هفــت روز بــدون برداشــتن. یــک نــوع از ایــن لنزهــا بــه نــام continuous wear مـي باشـد و میتوانـد بـرای سـی شـب اسـتفاده شـود

فواصل تعویض لنزهای تماسی:

یکـی از مشـکات لنزهـای تماسـی چسـبیدن پروتئیـن و چربـی بـه آن اسـت کـه بـه طـور طبیعـی در اشـک وجـود دارنـد و باعـث ناراحتـی چشـم شـده و محیطـی بـرای عفونـت ایجـاد میکنـد. ایـن رسـوبات توسـط محلولهـاي لنـز برداشـته میشـوند. امـا اگـر ایـن جرمهـا ثابـت بماننـد لنـز بایـد عـوض شـود

انواع طراحی لنزهای تماسی :

لنزهـا بـا طراحـی هایـی متفاوت بـرای مشـکات گوناگون چشـم در دسـترس هستند
کــروی: کــه معمــولا گــرد طراحــی شــده انــد نزدیــک بینــی ودوربینــی را اصــاح مــی کننــد
دوکانونــه: لنزهــای دارای دو ناحیــه متفــاوت بــرای دور و نزدیــک جهــت اصــاح پیــر چشــمی مــی باشــند
ارتوکراتولوژی: لنزهایی است که برای شکل دهی به قرنیه در خواب طراحی شده است و در طول روز استفاده نمی شود
توریـک: عـاوه بـر دور بینـی و نزدیـک بینـی آستیکماتیسـم چشـم را هـم اصـاح مـی کند.تمـام ایـن لنزهـا بـر اسـاس هـر فـرد تجویـز مـی شـود. عـاوه بـر لنزهـای فـوق لنزهـای دیگـری هـم در دسـترس هسـتند کـه برای مـوارد خـاص ماننـد اصـاح قـوز قرنیـه کاربـرد دارنـد

کدام لنز تماسی برای شما مفید است :

لنـز تماسـی شـما ممکـن اسـت دوربینـی ، نزدیـک بینـی ، آستیگماتیسـم و یا مخلـوط اینهـا را اصـاح نماید.
لنـز بایـد انـدازه چشـم شـما باشـد. بـرای نیـل به ایـن مقصـود دهها و هـزاران لنـز بـا قطـر و انحنـای متفاوت تولید شـده اسـت. مهـارت پزشـک شـما در ایـن اسـت که بـر اسـاس فیزیولوژی و شـماره چشـم شـما بهتریـن لنـز را برایتان تجویـز نماید.
ممکـن اسـت شـما نیـاز پزشـکی دیگـری داشـته باشـید کـه بـا توجـه بـه آن لازم اسـت لنـز خاصـی اسـتفاده شـود ماننـد زمانیکـه چشـم شـما مسـتعد خشـکی مـی باشـد.
در آخــر خواســته شــما ماننــد رنــگ و شــکل لنــز و اسـتفاده در شـب در نظـر گرفتــه مــی شــود

مراقبتهای استفاده از لنز :

جابجایـی (برداشـتن و گذاشـتن)، ضـد عفونـی کـردن و نگهـداری از لنـز بایـد سـاده باشـد. امـروزه اکثـر مـردم از محلولهـای چنـد منظـوره (یعنـی هـم تمیـز کـردن و هـم نگهـداری ) اسـتفاده مـی کننـد. برخـی از افـراد کـه چشـمان حساسـی دارنـد لازم اسـت از محلولهـای بـدون مـواد نگهدارنـده اسـتفاده کنند کــه دارای هیــدروژل پراکســید اســت. البتــه شــما مــی توانیــد بــا اســتفاده از لنزهـای یکبـار مصـرف روزانـه نگهـداری از لنـز را کنـار بگذاریـد.
بیاد داشـته باشـید همیشـه قبل از گذاشـتن و برداشـتن لنز حتما” دسـتهایتان را بـا آب و صابـون خـوب بشـوئید، لنـز را کـه از جالنـزی خـارج کردیـد با سـرم شستشـو شسـته وسـپس در چشـم قـرار دهیـد، چـون مـواد نگهدارنـده باعـث ایجاد حساسـیت در چشـم شـما میگـردد

مشکلات لنزهای تماسی :

خطـا و ناراحتـی ممکـن اسـت در لنـز مناسـب شـما رخ دهـد. افـراد مختلـف واکنشــهای متفاوتــی در مقابــل مــواد لنــز و محلــول آن نشــان مــی دهنــد. درســت بــودن پارامترهــای لنــز شــما ماننــد شــماره، قطــر، انحنــا پــس از اسـتفاده از لنـز بطـور قطعـی مشـخص مـی شـود. ایـن امـر بخصـوص بـرای لنزهـای بـا خـواص ویـژه ماننـد دوکانونـه و توریـک بیشـتر صـدق مـی کنـد. اگـر شـما تجربـه ناراحتـی یـا دیـد ضعیـف بـا اسـتفاده از لنـز داریـد ممکـن اسـت تغییـر لنـز بـه شـما کمـک کنـد. امـروزه لنزهـای متفاوتـی در دسـترس هسـتند تـا راحتـی ، دیـد خـوب و سـامت چشـم را بـرای شـما تامیـن نمایند. اگـر شـما احسـاس راحتـی یـا دیـد خـوب نداریـد از پزشـکتان کمـک بخواهیـد