مراجع محترم پس از ارسال فرم شما، تاریخ درخواست ویزیت بررسی و نوبت دهی انجام میشود و در نهایت نتیجه از طریق ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید.