هشتمین سمینار جراحیهای چشم به کمک فمتوسکند لیزر (دبیر علمی: دکتر سید جواد هاشمیان)