گزارش سفر وين و شركت در كنگره سالانه انجمن جراحان كاتاراكت و ريفراكتيو اروپا

photo_2018-02-25_16-18-33
گزارش سفر به هنگ کنک و شرکت در کنگره سالانه انجمن چشم پزشکی اسیا، اقیانوسیه (APAO ) و ارایه سخنرانی در مورد نتایح لنزهای داخل چشمی در درمان قوز قرنیه
فوریه 25, 2018
haa
سخنرانیها و خلاصه مقالات پذیرفته شده و تاییده ها در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹
ژانویه 7, 2019
photo_2018-10-12_11-44-55

گزارش سفر وين و شركت در كنگره سالانه انجمن جراحان كاتاراكت و ريفراكتيو اروپا

امسال در شهر وين اتريش سى و ششمين كنگره اين انجمن با شركت بيش از هفت هزار چشم پزشك از سراسر دنيا برگزاز شد و اخرين پيشرفتها در زمينه روشهاى تشخيصى، درمانى و جراحى همراه با تكنولوژيهاى مورد استفاده در بخش قرنيه، عدسى و عيوب انكسارى ارايه گرديد
اينجانب در اين كنگره سه مقاله در زمينه
نتايج جراح كارگذارى لنزهاى جديد ICL در بيماران دچار نزديك بينى بالا همراه با استيگماتيسم
نتايج كارگذارى لنزهاى جديد چندكانونى در بيماران دچار كاتاراكت و پيرچشمى
و نتايج دراز مدت انجام ترابكتومى همراه با جراحى كاتاراكت در بيماران دچار اب مروايد و اب سياه همزمان
دو مقاله به صورت سخنرانى و يك پوستر ارايه شد
همچنين در نشست ٢ روزه قبل از كنگره كه توسط كمپانى STAAR امريكا با حضور جراحان صاحب تجربه در كارگذارى لنز ICL از سراسر جهان برگذار شد اينجانب جايزه تجربه كارگذارى بيش از ٥٠٠ لنز TICL را در بيماران دجار استيگماتيسم و نزديك بينى بالا را دريافت كردم.