سپتامبر 25, 2016

عینک آفتابی

عينكهـاي آفتابي،عينكهايي باعدسـي سـاده ومحافظ چشـمان درمقابل اشـعه هـاي مضـرنورخورشـيدهسـتند.اين نـوععينك هادرطيـف وسـيعي ازمدلهاي مختلـف،نامهـاوماركهـاي متفاوت وموادمتشـكله گوناگون موجودميباشـند […]
سپتامبر 25, 2016

لنزهای تماسی

لنزهـای تماسـی ماننـد عینـک وعمـل لیزیـک، قادرنـد دیـد دور ، نزدیـک و آستیکماتیسـم شـما را اصـاح نماینـد. لنزهـای تماسـی […]
سپتامبر 25, 2016

آب سیاه (گلوکوم)

بیمـاری آب سـیاه  یـا گلوکـوم ( Glaucoma)دومیـن علـت نابینایـی در دنیا می باشـد. نزدیـک بـه هفتـاد میلیـون نفـر در  […]
سپتامبر 25, 2016

آب مروارید

آب مرواريـد از نظـر علمـي يعنـي هـر نـوع كدورت در عدسـي چشـم . عدسـي چشـم داراي سـاختار شـفاف و […]