سپتامبر 25, 2016

چشم و تغذیه

  تحقیقات کاهش خطر آب مروارید و تخریب لکه زرد ( AMD ) را با مصرف آنتی اکسیدان نشان []
سپتامبر 25, 2016

چشم و کامپیوتر

بچه ها و سندرم دید کامپیوتر بچه ها در آمریکا بطور متوسط روزانه یک تا سه ساعت را برای []
سپتامبر 25, 2016

لنزهای تماسی

لنزهای تماسی مانند عینک وعمل لیزیک، قادرند دید دور ، نزدیک و آستیکماتیسم شما را اصلاح نمایند. لنزهای تماسی []