جديدترين و پيشرفته ترين روشهاى اصلاح عيوب انكسارى ، فمتوليزيك، لازك و پى ار كى

hashemian (2)
گزارش سفر دکتر هاشمیان
نوامبر 7, 2016
13930530111817964466304
جدیدترین روشهای درمانی پیرچشمی
ژانویه 31, 2018
eyelidsur

 

به نام خدا

پیشرفته ترین و جدیدترین روشهای اصلاح عیوب انکساری Customized Femtosecond LASIK, Customized LASEK or PRK

دکتر سید جواد هاشمیان
کلینیک فوق تحصصی چشم پزشکی ایرانیان
و با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما
پس از گذشت ٢۵ سال از جراجیھای لیزری برای اصلاح عیوب انکساری چشم ، امروزه دو روش اصلی وجود دارد، شامل:

1) اصلاح بھ روش پی ار کی، لازک و یا ترانس پی ار کی
2)اصلاح بھ روش فمتولیزیک

ھر دو روش فوق میتواند با استفاده از تکنولوژی ھوشمند (Cosomized) و شناسایی عنبیھ بیمار انجام شود کھ در ان صورت نتایج عمل بویژه در بیماران با استیگماتیسم، دوربینی ویا نزدیک بینی ویا استیگماتیسم ترکیبی دقیق تر و مطمین تر خواھد بود

1) روش لیزر سطح قرنیھ که شامل لازک، پی ار کی و ترانس پی ار کی است.

امروزه این روش ھا سالم مطمئن و موثرمحسوب شده و در بیمارانی کھ دچار نزدیک بینی کم تا متوسط ،نزدیک بینی و آستیگماتیسم کم و دوربینی تا شماره ٣ باشند قابل انجام است.

بیمارانی کھ فرنیھ نازک دارند، یا زیاد در معرض ضربات شدید ھستند و یا علائم خطر در توپوگرافی هنگام بررسی ھای قبل از عمل جراحی دیده شود، مناسب ترین موارد برای این روش جراحی میباشند

نکات مورد توجھ در این روش ھا:

1)ارزیابی دقیق و کامل قبل از عمل و شناخت عنبیھ برای نتیجھ بھتر عمل ھوشمند ،ارزیابی وضعیت سطح چشم و اشک و درمان مشکلات ان در صورت نیاز قبل از عمل ضروری می باشد
2)عدم استفاده از لنز تماسی نرم یک ھفتھ و سخت ٢ تا ٣ ھفتھ قبل از عمل و انجام ارزیابیها

3)انتخاب روش جراحی مناسب توسط جراح ماهر و کنترل دقیق بعد از عمل بخصوص در روزھای اول پس از عمل تا ترمیم کامل اپیتلیوم فرنیھ و برداشتن لنز پانسمان معمولا در روز سوم تا پنجم بسیار حایز اھمیت است

طول دوره درمان در این روش طولانی و بازگشت بھ فعالیت یک ھفتھ پس از عمل خواھد بود. در روز اول و دوم پس از عمل درد، ابریزش، ترس از نور و احساس جسم خارحی در چشم نسبتا وجود دارد

استفاده از قطره ھای چشمی بھ مدت سھ ماه و عینک آفتابی ( برای جذب اشعھ ماورا بنفش ) در شش ماه اول در موفقیت عمل بسیار تعیین کننده است.

2)اصلاح بھ روش فمتولیزیک

این روش از سال ٢٠٠٨ شروع شده و تا کنون دستگاھھای فمتوسکند لیزر و لیزر اگزایمر بسیار پیش رفت نموده اند به گونه ای کھ امروزه بیش از ٧٠ درصد جراحی ھای اصلاح عیوب انکساری بھ روش فمتولیزیک انجام می شود

در این روش کھ یکی از پیشرفتھ ترین روشھای اصلاح لیزری میباشد ابتدا بھ کمک فمتوسکند لیزر یک لایھ بھ عمق ١١٠ میکرون در قرنیھ ایجاد می شود و سپس با با لیزر اگزایمر عمل برداشت لیزری بھ روش ھوشمند انجام می پذیرد. این عمل در مدت ۵ دقیقھ و با استفاده از قطره بی حسی انجام می شود. از مزایای این روش بازگشت بینایی سریع، بازگشت سریع بھ فعالیت روزانھ و ھمچنین ترمیم سریع و بدون درد می باشد.

این روش در افراد با نزدیک بینی بالا، آستیگماتیسم بالا ، دوربینی و دور بینی ھمراه با آستیگماتیسم ، نسبت بھ روش لیزری سطح قرنیھ میتواند موثرتر باشد.
افراد مناسب برای روش جراحی فمتولیریک شامل کسانی است کھ ضخامت قرنیھ آنها ۵٠٠ میکرون یا بیشتر باشد و در توپوگرافی قرنیھ مشکلی نداشتھ باشند

از آنجا کھ در این روش از دو سیستم لیزری استفاده می شود بنابراین ھزینھ عمل تقریباً دوبرابر روش ھای لیزری سطح قرنیھ می باشد

اگر ارزیابیھابیھای قبل از عمل با دقت کافی و کامل انجام شود و بھترین تکنیک حین عمل جراحی بھ کار گرفتھ شود عوارض نگران کننده و تھدید کننده بینایی وجود ندارد. عوارض شامل باقی ماندن عیب انکساری ،پخش نور شبانھ ،واحساس خشکی چشم کھ معمولاً ظرف ٣ تا ۶ ماه برطرف میشود. انجام عمل مجدد جراحی اصلاح عیوب انکساری، در صورتی کھ ھیچ مشکل دیگری وجود نداشتھ باشد ٣ تا ۶ ماه بعد از عمل اول قابل انجام می باشد

3)لنزھای داخل چشمی برای اصلاح نزدیک بینی ، دوربینی و آستیگماتیسم

لنزھای داخل چشمی بھ خصوص لنزھای جدید آی سی ال ICL, Toric ICL در بیمارانی کھ کاندید مناسب برای اصلاح لیزری نیستند از روشھای سالم، موثر و قابل پیش بینی می باشد. اکر در بررسیھای قبل از عمل محدودیتی وجود نداشتھ باشد و جراح تجربھ کافی درانجام این عملھا باشد، این روش میتواند بسیار موثر واقع شود.
دکتر سیدجواد هاشمیان