اصول جراحی عیوب انکساری
سپتامبر 25, 2016

در دو دهه اخیر شایعترین عمل جراحی انتخابی، عمل جراحی عیوب انکساری چشم است. با پیشرفتهای روزافزونی که در سیستم های ارزیابی خصوصیات اپتیکی و انکساری چشم و همچنین دستگاه های لیزری و نوع لیزر و همچنین لنزهای داخل چشمی تولید شده ایجاد شده است روز به روز دامنه اعمال جراحی انکساری گسترش و از کیفیت بهتر و سلامت بالاتر برخوردار شده است.

اسـاس تمام جـراحی های اصلاحی چشم درقرنیه برتغییر فرم وانــحنای قرنیه استوار میباشند. بطوری كه نور پس از عبور از قـرنیـه درسـت روی شبـكـیه چـشم متـمـركـز گردد. برای روشن شدن مطلب عیوب انكساری چشم را مورد بررسی اجمالی قرار میدهیم:

  1. نزدیك بینی(میوپی): در این عیب انكساری نور پس از عبور از قرنیه و عدسی در جلوی شبكیه متمركز میشود. علت آن انحنای بیش از حد قرنیه میباشد. برای اصلاح آن كافیست مركز قرنیه را مسطح تر كنیم (با برداشتن بافت مركز قرنیه).
  2. دوربینی(هیپروپی): در این عیب انكساری نور پس از عبور از قرنیه و عدسی در پشت شبیكه متمركز میشود. علت آن انحنای اندك مركز قرنیه است. برای اصلاح آن كافیست به انحنای مركز قرنیه بیفزاییم (با برداشتن بافت محیط قرنیه و باقی گذاشتن بافت مركزقرنیه).
  3. آستیگماتیسم: در این عیب انكساری نور پس از عبور از قرنیه و عدسی چشم در دو نقطه روی شبكیه متمركز میگردد. علت آن نا منظمی در ساختار قرنیه و بیضی بودن قرنیه است. برای اصلاح آن كافیست قرنیه را كروی تر كنیم.